Odredbe i uvijeti korištenja

 

1. Valjanost i primjena ovih općih uvjeta

Ovi opći uvjeti korištenja odnose se na svakoga (u daljnjem tekstu: korisnik) tko
posjećuje ili koristi internetsku stranicu Valoreschool koja je u trenutku
prihvaćanja ovih uvjeta korištenja dostupna na internetskoj adresi
valoreschool.com (u daljnjem tekstu: internetska stranica) kojom upravlja tvrtka
GOLD VALORES obrazovanje d.o.o. (u daljnjem tekstu: pružatelj usluge).
Ovi uvjeti korištenja odnose se na cjelokupno internetsko mjesto, na sve njegove
komponente i podstranice. Uz ove uvjete korištenja, posebni uvjeti ili ugovorne
odredbe mogu se primjenjivati na određene dijelove, podstranice ili na određene
korisnike.
Ovi uvjeti korištenja obvezuju korisnika prilikom prvog i svih sljedećih posjeta
internetskoj stranici. Korištenjem internetske stranice korisnik potvrđuje da
prihvaća i slaže se sa svim odredbama ovih uvjeta korištenja.
U slučaju nesuglasja između odredbi ovih općih uvjeta i ugovora između davatelja
i korisnika, primjenjuju se odredbe ovog ugovora.
Ovi Uvjeti korištenja mogu se promijeniti ili dopuniti u bilo kojem trenutku bez
posebne obavijesti. Korištenjem internetske stranice pod izmijenjenim uvjetima
korisnik potvrđuje da je suglasan s promjenama.


2. Podaci o pružatelju usluga

Naziv: GOLD VALORES, d.o.o
Odgovorna osoba: Irena Linasi, direktorica
Adresa sjedištva tvrtke: Travanjska 4, 10000 Zagreb
Matični broj: 081403572
PDV ID: 67916968337
a) Podaci za kontakt:
-telefon: 01 3080 361
-e-mail adresa (adresa za prigovore, komentare, reklamacije i
očitovanja)info@valores.hr


2.1 Pravna podloga

Pružatelj postupa s osobnim podacima u skladu s važećim Zakonom o zaštiti
osobnih podataka, Općom uredbom GDPR i Pravilnikom o zaštiti osobnih
podataka koji reguliraju obradu osobnih podataka, postupke i sigurnosne mjere,
uključujući odgovornost i kontrolu u procesu njihove obrade.


3. Korištenje internetske stranice (korisnik)

Korisnik se obvezuje koristiti internetsku stranicu zakonito, u skladu s njenom
svrhom. Pri tome je dužan suzdržati se od bilo kakvih radnji koje bi ometale prava
pružatelja, ostalih korisnika ili trećih osoba ili koje bi prouzročile ili mogle
prouzročiti štetu navedenim osobama.
Ako korisnik koristi internetsku stranicu suprotno prethodnom stavku, pružatelj
može obrisati korisnički račun i/ili privremeno onemogućiti pristup internetskoj
stranici bez prethodne obavijesti. U slučaju ponovljenih kršenja, pružatelj može
bez prethodne obavijesti korisniku trajno onemogućiti pristup internetskoj stranici.

 

4. Korištenje internetske stranice (pružatelj portala)

Ponuditelj ne preuzima nikakva jamstva u pogledu rada ili dostupnosti
internetske stranice te ne odgovara za bilo kakvu štetu nastalu korisniku zbog
toga što internetska stranica nije bila dostupna ili nije radila ili nije radila
ispravno. Ponuditelj, ako smatra potrebnim, također zadržava pravo onemogućiti
rad ili dostupnost internetske stranice u bilo koje vrijeme, iz bilo kojeg razloga i
za potrebno vrijeme, bez prethodne najave.
Pružatelj usluge nije odgovoran za bilo kakvu štetu koja može nastati na
korisnikovom hardveru, softveru ili drugoj opremi kao posljedicu korištenja
internetske stranice. Korisnik je dužan osigurati odgovarajuću zaštitu (antivirus i
sl.) opreme kojom pristupa internetskoj stranici.
Registrirani korisnik dužan je na odgovarajući način brinuti o sigurnosti i
povjerljivosti podataka korištenih za prijavu na internetskoj stranici (e-mail
adresa, lozinka). Ukoliko posumnja da registracijske podatke koristi treća
neovlaštena osoba ili da su podaci neovlašteno izneseni, dužan je o tome odmah
obavijestiti pružatelja usluga. On nije odgovoran za bilo kakvu štetu koja može
nastati korisniku neovlaštenim otkrivanjem ili korištenjem podataka za prijavu.
Pružatelj usluga nije odgovoran za sadržaje objavljene na stranicama izvan
stranice, a koje su dostupne putem hiperlinkova na stranici. Svaku poveznicu na
internetsku stranicu treće strane pruža osoblje samo radi transparentnosti.
Korisnik koristi internetske stranice trećih strana na vlastitu odgovornost.


5. Zaštita osobnih podataka i privatnosti

Pružatelj usluge koristi odgovarajuća tehnološka i organizacijska sredstva za
zaštitu prijenosa i pohrane osobnih podataka.Pružatelj osigurava zaštitu osobnih
podataka u skladu s ovom politikom i zahtjevima za zaštitu osobnih podataka
utvrđenih zakonodavstvom Europske Unije i Republike Slovenije (važeći Zakon o
zaštiti osobnih podataka) i Opće uredbe GDPR.


a) Prikupljanje osobnih podataka o korisnicima

Pružatelj obrađuje osobne podatke na temelju osobne privole pojedinca, na
temelju sklopljenog ugovora ili na temelju zakona.Svaki korisnik internetske
stranice koji unese osobne podatke na našu internetsku stranicu također daje
aktivnu osobnu privolu za obradu osobnih podataka na temelju posebnog obrasca
koji se dostavlja prije podnošenja upita/narudžbe/prijave na e-newsletter.Pružatelj
prikuplja sljedeće osobne podatke o korisnicima koji su fizičke osobe prilikom
registracije na internetsku stranici: ime, prezime i e-mail adresu.


b) Obrada podataka

Pružatelj će prikupljene korisničke podatke koristiti isključivo u sljedeće svrhe:

 • vođenje evidencije registriranih korisnika internetske stranice te
  omogućavanje registracije i korištenja internetske stranice registriranim
  korisnicima;
 • osobno kontaktiranje korisnika na njihov zahtjev za dodatne savjete i
  slanje pojedinačnih ponuda;
 • povremeni kontakt telefonom s sadržajem povezanim s pružateljem ili web
  stranicom, komercijalne ili nekomercijalne prirode
 • povremeno slanje elektroničkih poruka sadržaja vezanog uz pružatelja
  usluga ili internetskeu stranicu, komercijalne ili nekomercijalne naravi;
 • statističke, marketinške i ostale analize i istraživanja vezana uz korisnike
  portala i internet trgovine.

Suglasnost za elektroničke obavijesti

Korisnik je suglasan i dopušta pružatelju usluge korištenje elektroničke poštanske
adrese (e-maila) korisnika u svrhu informiranja o aktualnostima na financijskim
tržištima i tržištu plemenitih metala i sirovina, kao i direktnog marketinga tvrtke
GOLD VALORES d.o.o. (reklamne kampanje, novosti o uslugama i proizvodima te
događanja u kojima sudjeluje ili ih organizira). Korisnik je također upoznat da se u
svakom trenutku može odjaviti s elektroničkih obavijesti povratnom porukom, pri
čemu u naslovu poruke napiše ‘ODJAVA’.


Suglasnost za prosljeđivanje osobnih podataka
trećim osobama
(ugovornim partnerima)


Korisnik je suglasan i dopušta tvrtki Tim Valored d.o.o. da osobne podatke
korisnika prosljeđuje trećim osobama (ugovornim partnerima tvrtke) u svrhu
osobnog kontaktiranja i savjetovanja korisnika vezano uz ulaganje u plemenite
kovine. Treće osobe mogu obrađivati povjerljive podatke isključivo u granicama
ovlaštenja davatelja i u skladu sa namjenama definiranim u prvom stavku točke
5.b.


c) Zaštita podataka i vrijeme čuvanja

Pružatelj usluge koristi odgovarajuća tehnološka i organizacijska sredstva za
zaštitu prijenosa i pohrane osobnih podataka.
Pružatelj osigurava zaštitu osobnih podataka u skladu s ovom politikom i
zahtjevima za zaštitu osobnih podataka utvrđenih zakonodavstvom Europske
Unije i Republike Slovenije (važeći Zakon o zaštiti osobnih podataka) i Opće
uredbe GDPR.
Pružatelj usluge ni u kojem slučaju neće prosljeđivati korisničke podatke trećim
stranama, osim u slučajevima navedenim u točki 6.b Pravnih obavijesti.Korisnik je
upoznat i suglasan je da pružatelj usluge čuva njegove podatke koje je dao
prilikom registracije za cijelo vrijeme dok korisnik ima status registriranog
korisnika portala te godinu dana nakon prestanka tog statusa. Adresu
elektroničke pošte pružatelj može čuvati u svrhu slanja komercijalnih ili
nekomercijalnih elektroničkih poruka sve dok korisnik ne izjavi ili ne označi da
više ne želi primati elektroničku poštu. Ostale podatke pružatelj može čuvati sve
dok je to prijeko potrebno za postizanje svrhe za koju su podaci prikupljeni, nakon
čega ih je potrebno trajno izbrisati ili učinkovito anonimizirati, tako da se
određeni podaci više ne mogu povezati s određenim korisnikom.


d) Prava korisnika prema općoj uredbi GDPR

Korisnik internetske stranice može u svakom trenutku zatražiti od davatelja:

 • potvrdu je li se podaci koji se na njega odnose – obrađuju ili ne, te omogućiti
  pristup osobnim podacima sadržanim u zbirci osobnih podataka;
 • mogućnost pristupa kataloga zbirke osobnih podataka odn evidencija
  aktivnosti obrade osobnih podataka;
 • ispis osobnih podataka sadržanih u zbirci osobnih podataka koji se na njega
  odnose;
 • popis korisnika kojima su osobni podaci dostavljeni, kada, na temelju čega i u
  koju svrhu;
 • informacije o izvorima na kojima se temelje evidencije sadržane u zbirci
  osobnih podataka o njemu te o načinu obrade;
 • informacije o svrsi obrade i vrsti osobnih podataka koji se obrađuju, kao i sva
  potrebna objašnjenja u vezi s tim;
 • tehničke ili logičko-tehničke postupke odlučivanja, u slučaju provedbe
  automatiziranog odlučivanja obradom osobnih podataka pojedinca.

Korisnik internetske stranice je upoznat da, sukladno važećem Zakonu o zaštiti
osobnih podataka ima sljedeća prava:

 • da je obrada njegovih osobnih podataka ograničena kada se primjenjuje jedan
  od sljedećih slučajeva:
  • ako osporava točnost podataka (obrada je ograničena na razdoblje koje
   davatelju omogućuje provjeru točnosti osobnih podataka);
  • ako je obrada nezakonita, a korisnik se protivi brisanju osobnih
   podataka te umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe;
  • kada ih voditelj obrade osobnih podataka više ne treba za dogovorene
   svrhe obrade, ali su korisniku potrebni radi postavljanja, ostvarivanja ili
   obrane pravnih zahtjeva;
  • u slučaju da korisnik podnese prigovor na obradu, dok se ne provjeri
   imaju li legitimni razlozi voditelja obrade prednost nad njegovim
   razlozima;

da osobni podaci u zbirci budu ispravljeni (pružatelj je dužan ispraviti netočne
osobne podatke, a korisnik također ima (uzimajući u obzir svrhe obrade) pravo na
dopunu nepotpunih osobnih podataka, uključujući i dostavu dopunske izjave;

da se osobni podaci izbrišu – ako više ne želi obradu osobnih podataka i pod
uvjetom da ne postoje opravdani razlozi za njihovo daljnje pohranjivanje ili
obradu. U tom slučaju korisnik može zatražiti brisanje podataka bez nepotrebnog
odgađanja, odnosno kada postoji jedan od sljedećih razloga (isključujući zakonske
iznimke):

 • osobni podaci više nisu potrebni za svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi
  način obrađeni;
 • korisnik opoziva privolu na temelju koje se obrada obavlja i kada ne postoji
  druga pravna osnova za obradu;
 • korisnik se protivi obradi, pod uvjetom da ne postoje važniji legitimni
  razlozi za obradu, ili (u bilo kojem trenutku) protivi se obradi kada se
  osobni podaci obrađuju u svrhe izravnog marketinga;
 • ako su osobni podaci obrađeni nezakonito;
 • osobni podaci moraju biti izbrisani radi ispunjenja zakonske obveze u
  skladu s pravom Europske Unije i Republike Slovenije;
 • osobni podaci su prikupljeni u vezi s konkretnom ponudom.

da je korisnik upoznat s rokom čuvanja osobnih podataka;

da je upoznat s pravom na pravni lijek – podnošenje pritužbe;

imati pravo na prenosivost osobnih podataka (odnosi se samo na osobne podatke
koji se automatski obrađuju).

Korisnik u svakom trenutku može ostvariti svoja prava iz točke 4. (zatražiti,
pregledati, dopuniti, ispraviti ili izbrisati svoje osobne podatke ili obustaviti
obradu osobnih podataka i sl.), e-mailom na adresu info@goldvalores.hr ili
pisanim putem na adresu: GOLD VALORES d.o.o., Travanjska 4, 10000 Zagreb.

Ova prava ne oslobađaju korisnika obveza koje ima temeljem Općih uvjeta ili
ugovora sklopljenog s pružateljem.


e) Isključenje odgovornosti

Pružatelj usluge ne odgovara za štetu nastalu korisniku zbog toga što je
ponuditelju dostavio netočne, nepotpune ili neažurne podatke koji se na njega
odnose.Operater internetske stranice moli korisnike koji se ne slažu s ovom
politikom ili njezinim izmjenama ili dopunama da napuste web stranicu i da je
ubuduće ne koriste.


g) Mrežni kolačići

Pružatelj usluge na internetskoj stranici koristi online kolačiće (u daljnjem tekstu:
kolačići). Daljnjim korištenjem internetske stranice korisnik pristaje na instaliranje
kolačića na uređaj putem kojeg pristupa internetskoj stranici. Više o kolačićima


6. Prava intelektualnog vlasništva

Cjelokupni sadržaj internetske stranice, bez obzira na format (tekst, slike, filmovi,
zvukovi itd.), zaštićen je autorskim pravom. Nositelj materijalnog autorskog prava
na sadržaju objavljenom na internetskoj stranici je pružatelj usluga i/ili osoba za
koju je to izričito navedeno u pojedinom sadržaju.Ponuditelj se objavom sadržaja
na internetskoj stranici i omogućavanjem korištenja internetske stranice ne
odriče niti jednog materijalnog autorskog prava koje ima na sadržaju internetske
stranice.Bez izričitog prethodnog pisanog dopuštenja pružatelja, zabranjena je
svaka uporaba bilo kojeg sadržaja objavljenog na internetskoj stranici u bilo koju
svrhu, osim za osobno pregledavanje od strane korisnika. Zlostavljanje može
predstavljati kazneno djelo i može rezultirati materijalnom odgovornošću
počinitelja.


7. Završne odredbe

Ništavost bilo koje odredbe ovih općih uvjeta, bez obzira na razlog ništavosti, ne
znači ništetnost ovih uvjeta u cjelini. U tom slučaju, nevažeća odredba smatrat će
se nepisanom, a ovi opći uvjeti će se nastaviti primjenjivati bez takve
odredbe.Pravni odnosi između korisnika i pružatelja uređeni su pravom Europske
Unije i Republike Slovenije. Za rješavanje eventualnih sporova nadležan je
nadležni sud u Ljubljani.Ovi opći uvjeti, politika privatnosti i korištenja kolačića
vrijede od 15. 1. 2024. do otkazivanja ili objava novih uvjeta.